Instytut D'Ambrogio

Regulamin Szkoleń

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin szkolenia, zwany w treści regulaminem, określa:
II. Zasady rekrutacji w firmie D’Ambrogio Institute Poland.
III. Zasady oraz tryb odbywania szkoleń w firmie D’Ambrogio Institute Poland.
IV. Warunki finansowe.
V. Prawa i obowiązki Kursanta uczestniczącego w szkoleniu w firmie D’Ambrogio Institute Poland.
VI. Zasady rezygnacji ze szkolenia.

§ 2
1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
a. firma D’Ambrogio Institute Poland.– umownie przyjęta nazwa firmy D’Ambrogio Institute Poland (nazwa umowna, handlowa).
b. Organizator – J.S.Rehabilitacja i Sport Jakub Stępnik, 05-200 Wołomin ul.Długa 27/78.
c. Kursant – osoba uczestnicząca w szkoleniu z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w firmie D’Ambrogio Institute Poland/J.S.Rehabilitacja i Sport.
d. Kandydat – osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia w firmie D’Ambrogio Institute Poland/J.S.Rehabilitacja i Sport.
e. Szkolenie – prowadzenie przez firmę D’Ambrogio Institute Poland/J.S.Rehabilitacja i Sport, szkolenia z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji, osteopatii.
f. Kurs, szkolenie- forma edukacji mająca na celu zdobycie wiedzy z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji, osteopatii w celu wykorzystania jej na polu aktywności zawodowej.

II. Zasady rekrutacji

§ 3
1. Warunki zakwalifikowania się na szkolenia z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. prowadzone przez firmę D’Ambrogio Institute Poland/J.S.Rehabilitacja i Sport, są następujące:
a. W szkoleniu może uczestniczyć: lekarz medycyny, magister rehabilitacji ruchowej, magister odnowy biologicznej, magister fizjoterapii, student medycyny, rehabilitacji, odnowy biologicznej, osteopata, posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia w w/w dziedzinach.
b. Kandydat składa zgłoszenie na kurs za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej www.daipoland.pl lub j.s.rehabilitacja.pl lub osobiście pod numerem telefonu +48 792012697.
c. O wynikach rekrutacji kandydat jest informowany drogą mailową.
d. Kandydaci zakwalifikowani na szkolenie otrzymają wskazówki dotyczące wniesienia opłaty szkoleniowej oraz inne niezbędne informacje najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
e. Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

III. Zasady oraz tryb odbywania szkolenia

§ 4
1. Szkolenie prowadzone jest w formie niestacjonarnej (zaocznej)
2. Ilość sesji szkoleniowych ustalana jest oddzielnie dla każdego rodzaju Szkolenia.
Szczegółowe informacje o Szkoleniu, w tym o ilości godzin szkoleniowych, znajdują się w Programach poszczególnych Szkoleń.
3. Organizację szkolenia, w tym terminy zjazdów wraz z tematyką, przewidziane egzaminy (jeśli są), rozkład zajęć w trakcie poszczególnych sesji szkoleniowych ustala Organizator szkolenia i podaje do wiadomości Kursantów drogą mailową.

IV. Warunki finansowe

§ 5
1. Kursant zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie określone w materiałach informacyjnych dot. szkolenia, dostępnych na stronie internetowej www.daipoland.pl, j.s.rehabilitacja.pl jak również w umowie z nim zawartej.
2. Warunkiem dopuszczenia Kursanta do szkolenia jest uiszczenie wymaganych opłat, o których mowa w umowie.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest wymagalna i nie podlega zwrotowi niezależnie od uczestnictwa Kursanta w zajęciach a także wyniku tych zajęć.
4. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wymaganym terminie i po dwukrotnym otrzymaniu wezwania do zapłaty, Kursant może zostać skreślony z listy Kursantów bez możliwości zwrotu wcześniej uiszczonych należności z jednoczesnym obowiązkiem uregulowania pozostałej należności.
5. Niezależnie od należności za szkolenie, o której mowa w ust. 1, Kursant uiści na rzecz Organizatora opłatę wpisową w wysokości indywidualnie ustalanej dla każdego ze szkoleń, w zamian za czynności techniczne dotyczące przygotowania szkolenia.
6. W przypadku rezygnacji Kursanta z uczestnictwa w szkoleniu, po zakwalifikowaniu się na szkolenie, opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
7. W przypadku niezakwalifikowania się na szkolenie lub w przypadku braku miejsc w danej edycji szkolenia, opłata wpisowa jest zwracana w pełnej wysokości.

V. Prawa i obowiązki Kursanta

§ 6
1. Kursant ma prawo do:
a. Uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach cyklu szkolenia.
b. Otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora w formie drukowanej.
c. Odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w przypadku choroby uniemożliwiającej wykonywanie zawodu potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim lub w przypadku wypadku losowego uniemożliwiającego trwałe kontynuowanie szkolenia.
d. Wyrażania opinii o szkoleniu w firmie D’Ambrogio Institute Poland/ J.S.Rehabilitacja i Sport i zgłaszaniu Organizatorowi wszelkich uwag, wątpliwości, pytań.
e. Kontaktu z Organizatorem drogą mailową, telefoniczną, bądź, w razie możliwości, również bezpośrednio w trakcie trwania szkolenia.

§ 7
1. Kursant zobowiązany jest do:
a. Uczestnictwa we wszystkich sesjach szkoleniowych przewidzianych w programie szkolenia w ramach przewidzianych harmonogramem, a także dołożenia wszelkiej staranności dla nabywania i przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanych na szkoleniu oraz pozytywnego zaliczenia końcowej weryfikacji wiedzy i umiejętności.
b. Powiadamiania Organizatora o każdej nieobecności na zajęciach.
c. Powiadamiania o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania lub pobytu oraz danych kontaktowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizatora, ryzyko skutków niedoręczenia zawiadomień oraz wszelkich informacji ponosi Kursant.
d. Prawa i obowiązki Kursanta wygasają z dniem ukończenia szkolenia lub skreślenia z listy Kursantów.

VI. Zasady rezygnacji ze szkolenia.

§ 8
1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej.
2. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.
3. Podczas okresu wypowiedzenie Kursant ma prawo do uczestniczenia w zajęciach w tym okresie, o ile uiścił opłatę za zajęcia.

§ 9
1. W przypadku nieuiszczania odpowiednich wpłat za szkolenie w wyznaczonych terminach, bądź w przypadku nieobecności przekraczających dopuszczalny limit, o których mowa w w/w paragrafach, Kursant może zostać skreślony z listy Kursantów lub skierowany na powtarzanie roku szkoleniowego.
2. Wraz ze skreśleniem z listy Kursantów nie wygasa konieczność uregulowania opłaty za szkolenie.

Aktualności

Lipiec 09

Niższa cena!

Do końca lipca obowiązuje niższa cena! Przy wpłacie do końca lipca za szkolenie TBB1 cena wynosi 2000 zł zamiast 2300zł. Wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy ze strony i wpłacić zaliczkę w wysokości 500zł. Osobą z pierwszej grupy gwarantujemy niezmienność ceny szkolenia przez cały jego cykl.

Lipiec 04

TBB - manualna metoda oceny

TBB - manualna metoda oceny i leczenia całego ciała składająca się z pięciu faz. Pięć faz zawiera ocenę i leczenie w pozycji leżenia tyłem, przodem, bokiem i siedzącej.

Lipiec 04

Total Body Balancing

Jest to personalne doświadczanie twórcy szkoleń Dr-a Kerrego D’Ambrogio oraz tysięcy praktyków opieki medycznej , iż istnieje tendencja do leczenia symptomów pacjenta po stronie dolegliwości bólowych zamiast szukać korzenia przyczyny zaburzenia.

Na świeczniku

Dr. Kerry D'Ambrogio w Polsce

Pierwsze w Polsce szkolenie TBB1

Szkolenie TBB składa się z 4 modułów po 3 dni każdy, kończą się egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu specjalisty metody TBB, wpisaniem na polską i międzynarodową listę terapeutów.

Pragniemy również zaznaczyć,że D'Ambrogio Institute (DAI) jest reprezentowany przez International Alliance of Healthcare Educators, który jest również partnerem Upledger Institute International, Barral Institute and Chikly Health Institute. Jest to organizacja zrzeszająca najlepszych szkoleniowców na świecie i nadzorująca poziom szkoleń.